Exhibition "Margin," Kyiv
Ya Gallery
49B Khoryva St., Kyiv
03/6/2015 — 29/6/2015